Kontakt :

+ 48 517 920 376, + 48 68 324 28 71

fundacja.wp.arka@op.pl

Rachunek bankowy : 64 1500 1429 1214 2008 1391 0000

 

Siedziba Fundacji Krzywa1 k/Nowogrodu Bobrzańskiego

Filia w Zielonej Górze, ul. Truskawkowa 16,

65-129 Zielona Góra

Filia w Bogatyni, ul.Białogórska 2 F, 59-920 Bogatynia

NIP 6151981890

KRS 0000303072                   

Regon   020723154

Fundacja Arka zaprasza do odwiedzenia naszego Facebook`a

Polityka prywatności

Regulamin  strony

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI WZAJEMNEJ POMOCY ARKA

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin (dalej zwanym - „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.fundacjawparka.pl

 

Administratorem Serwisu jest Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka z siedzibą w Krzywej 1, 66-010 Krzywa koło Nowogrodu Bobrzańskiego, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303072, posiadającą numer statystyczny REGON 020723154 , NIP 6151981890 (dalej zwaną - „Fundacja” lub „Administrator”).

Dane kontaktowe Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka:

u. Truskawkowa 16

65-129 Zielona Góra

Tel. 68 324 28 71, 517 920 376

fundacja.wp.arka@op.pl

 

Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu

w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie pod adresem

https://www.fundacjawparka.pl/Regulamin-strony.

 

Serwis służy do:

 1. prowadzenia działań Fundacji i ich prezentowania,
 2. kontaktu z darczyńcami i podopiecznymi Fundacji.

 

§2 Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 2. Prawa do Serwisu, jak również do poszczególnych jego elementów (w szczególności graficznych, słownych lub muzycznych) przysługują Fundacji.
 3. Serwis działa wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem https://www.fundacjawparka.pl/Polityka-prywatnosci.
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga logowania.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu i Usług jest Fundacja.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, na podstawie udzielonych przez nich zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204).
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji oraz w celu świadczenia Usług.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu, mogą być gromadzone automatycznie dane techniczne służące do prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu lub analizy zachowań Użytkowników.
 5. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania i poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia, jak również do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 6. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres fundacja.wp.arka@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka, ul. Truskawkowa 16, 65-129 Zielona Góra

§4 Postanowienia końcowe

 

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 2. Polityka prywatności dostępna jest tutaj https://www.fundacjawparka.pl/Polityka-prywatnosci.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2019 r. O jego zmianie Fundacja informuje poprzez umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu.
 4. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Fundacji.
 5. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Regulamin strony PDF