Naszym celem jest wzbudzenie szacunku, miłości i podziwu dla tak małego stworzenia, jakim jest mała pracowita pszczółka i uświadomienie wagi problemu jakim jest mądre i rozważne współdziałanie człowieka z przyrodą - człowieka z pszczołami.- nasze schroniska dążą do organizacji jak u pszczół.

O nas​​​​​​​

 

Misja Fundacji Wzajemnej Pomocy ARKA jest zbliżona do Biblijnej Arki,

która była schronieniem, jak również początkiem nowego, lepszego świata.

Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom wspólnoty BaćArka w Krzywej" 

Fundacja Wzajemnej Pomocy "ARKA" powstała w kwietniu br. Jej prezesem jest Agata Klemt, wiceprezesem Tersa Hoffmann, a w skład zarządu wchodzi także Zbigniew Aleksandrzak. Swoją misję fundacja określa takimi słowami: "Misja Fundacji Wzajemnej Pomocy >>Arka<< jest zbliżona do Biblijnej Arki, która była schronieniem, jak również początkiem nowego lepszego świata. Nasz cel to "Dawanie wędki i uczenia łowienia samemu  ryb". Dawanie schronienia tym co wybrali mylne drogi, nie zawsze z własnej winy w naszych trzech schroniskach:  

1.  Schronisko Samopomocowe Wsparcia "Dom wspólnoty Arka w Bogatyni" Bogatynia ul. Białogórska 2 F

2. Schronisko Samopomocowe Wsparcia "Dom wspólnoty Akra w Chynowie" Zielona Góra ul. Truskawkowa 16

3. Schronisko Samopomocowe Wparcia "Dom

wspólnoty BaćArka w Krzywej" Krzywa 1

koło Nowogrodu Bobrzańskiego.

Zarówno tych bogatych jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspólnie budując siłę

i dostatek, nie zapominając o obowiązku wyrównywania szans, wykorzystując transgraniczne położenie Bogatyni dla wzmocnienia organizacji i rozbudowanie jej zdolności instytucjonalnych poprzez inwestycję

w zasoby ludzkie, infrastrukturę i posiadane aktywa (Fundacja posiada już na własność budynek 3 - kondygnacyjny, w którym powstaje Bogatyńskie Centrum Ekonomii Społecznej), aktywnie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi.


Cele fundacji:
​​​​​​​Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zapewnienia schronienia.
Tworzenie bazy domów samotnych matek, domów socjalnych, noclegowni i jadłodajni dla potrzebujących, ubogich,
bezdomnych bezrobotnych, osób niepełnosprawnychi inwalidów, młodzieży i dzieci, uzależnionych,
opuszczających zakłady wychowawcze, opiekuńcze, karne.

​​​​​​​


 Zapewnienie młodzieży i dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z tzw. trudnych środowisk, wyrównywanie szans życiowych i tworzenie możliwości "lepszego" startu w dorosłe życie.


Aktywny udział w akcjach  i programach 

społeczno-gospodarczych nakierowanych na zwalczanie negatywnych zjawisk bezrobocia i biedy poprzez tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla potrzebujących.


 

Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji zdrowotnej, kulturalnej, rozwój zainteresowań i hobby, rozwijanie przedsiębiorczości społecznej związanej z realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej.

 

 

Zwiększanie roli osób starszych w życiu społeczności lokalnych, inicjowanie międzypokoleniową transmisję wzorów i wartości

w tworzeniutzw. mostów pokoleniowych.


Reintegracja społeczno - zawodowa osób dorosłych podlegających wykluczeniu społecznemu, pomoc w tworzeniu wspólnot socjalno - bytowych i edukacyjnych, wspieranie i organizowanie regionalnych i ponad regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych.


 

Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez propagujących powstawanie przedsiębiorczości lokalnej

i lokalnychgrup działaczy i liderów.

Podaruj nam swój 1% OPP 0000303072

 

Po raz kolejny istnieje możliwość, aby zadeklarować w swoim rozliczeniu PIT 1% dla OPP.

W imieniu naszych podopiecznych prosimy i zachęcamy do przekazania 1%.

Nasz numer KRS to 0000303072.

Wesprzej nasze Domy dla Seniorów i Matek z Dziećmi.

Bardzo mocno zachęcamy do przekaznia jednego procenta 

dla potrzebujących.

Dziękujęmy wszystkim.